Politiikka

Poliittisia näkemyksiäni pähkinänkuoressa

Globaalilla tasolla tärkein tehtävämme on säilyttää planeettamme elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Tämä tarkoittaa käytännössä johdonmukaista työskentelyä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomi ei ole muusta maailmasta erillinen saareke, joka voi luottaa pärjäävänsä yksin globalisoituneessa maailmassa. Siksi tarvitsemme vahvaa kansainvälistä yhteistyötä ja rohkeutta toteuttaa välttämättömiä uudistuksia.

Kansallisella tasolla meidän on torjuttava taloudellista epävarmuutta, parannettava yrittäjyyden edellytyksiä ja luotava uskoa ihmisten itsenäiseen harkintakykyyn ottamalla käyttöön vastikkeeton perustulo. Virtaviivainen järjestelmä vapauttaa ihmiset toimimaan tulevaisuuden maailmassa, jossa toimeentulon lähteet voivat olla hyvinkin moninaiset.

Katsomusaineita vuosia opettaneena koen henkilökohtaisesti tärkeäksi myös katsomusopetuksen uudistamisen Suomessa. Opiskelijoita taustan mukaan erittelevän ja poteroitumista edistävän opetuksen sijaan tarvitsemme kaikille yhteisen katsomusaineen, joka tarjoaa turvalliset ja dialogiin kannustavat puitteet erilaisiin uskomuksiin, aatteisiin ja kulttuureihin tutustumiseksi.

Kuntatasolla meidän tulee varmistaa, että kuntalaiset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan kuntansa asioihin, eikä ketään jätetä yksin. Päätöksenteon avoimuutta ja kuntalaisten osallisuutta tulee digitaalisin keinoin lisätä, minkä lisäksi mielenterveyspalveluiden toimivuus on taattava riittävällä resursoinnilla.

Näkemyksiä lyhyesti

Asevelvollisuus

Vain miehiä koskeva asevelvollisuus on räikeä tasa-arvo-ongelma. Suomessa on siirryttävä sukupuolineutraaliin maanpuolustusmalliin, jossa motivoituneimmat ja sopivimmat suorittavat palveluksen sukupuolesta riippumatta. Tällöin voidaan luopua myös totaalikieltäytyjien rangaistuksista, jotka ovat ihmisoikeusrikkomus.

Euroopan unioni

Suomi kuuluu Eurooppaan ja kun Eurooppaa koskevia päätöksiä tehdään, on parempi, että Suomi on mukana tekemässä näitä päätöksiä. Euroopan unionin tai euron jäsenyys eivät saa olla pyhiä lehmiä, vaan niitä tulee voida tarvittaessa kritisoida. Kansainvälinen yhteistyö on myös elintärkeää globaalien ongelmien, kuten ilmastokriisin, ratkaisemiseksi.

Ilmastopolitiikka

llmastonmuutoksen torjunnassa on oltava kunnianhimoa, mutta se on tehtävä myös sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Ilmastotoimien vuoksi työttömiksi jääneitä on tuettava. Mitä nopeammin toimimme, sitä tehokkaammin pystymme vastaamaan muutoksen tuomiin haasteisiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä toimien lykkääminen nyt johtaa yhä suurempiin kustannuksiin tulevaisuudessa.

Kaivokset

Kaivoslakia on uudistettava niin, että yhteiskunta saa asiallisen korvauksen uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä. Tämä tarkoittaa käytännössä kaivosveron käyttöönottoa. Lisäksi kaivosyhtiöiden vastuullisuus on varmistettava vaatimalla ympäristöystävällisen teknologian käyttöä.

Kansalaistottelemattomuus

Kansalaistottelemattomuus voi joskus olla oikein. Väkivallattomien ja kohtuutonta haittaa muille aiheuttamattomien protestoijien perusteltuja näkemyksiä on kuunneltava. Koska kyse on lain rikkomisesta, tulee kansalaistottelemattomuutta harjoittavan kantaa kuitenkin vastuu toimintansa seuraamuksista.

Kannabis

Kannabiksen laittomuus aiheuttaa käyttäjälle stigman, mikä estää hoitoon hakeutumista. Käytön dekriminalisointi olisi hyvä alku, mutta laillistaminen toisi Suomelle jopa satojen miljoonien verotulot, joita voitaisiin osaltaan käyttää päihdetyön tukemiseen. Nyt verotuloja ei saada ja kauppaa käydään harmaan talouden piirissä. Viljelmien salliminen olisi myös voitto suomalaiselle maataloudelle.

Katsomusopetus

Suomessa on otettava käyttöön kaikille yhteinen ja opiskelijoiden taustasta riippumaton katsomusaine, jonka parissa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin ja ideologioihin. Uudistus helpottaa koulujen opetusjärjestelyjä, edistää yhdenvertaisuutta ja helpottaa dialogin syntymistä eri katsomusten välille.

Kulutus

Kulutuksemme kohdistuu liikaa materiaalisiin, ympäristölle haitallisiin hyödykkeisiin. Kulutuksen painopistettä on siirrettävä haittaverojen ja verohelpotusten avulla kestävämpiin kohteisiin. Aineettomien hyödykkeiden osuuden lisääntymistä ihmisten kulutuksessa on tuettava.

Liikenne

Autokantaa on uudistettava, ympäristöystävällisten kulkumuotojen käyttöönottoa tuettava ja julkisen liikenteen houkuttelevuutta lisättävä. Henkilöautoilu tulee säilymään jatkossakin yhtenä liikennemuotona, minkä vuoksi meidän on taattava realistiset mahdollisuudet sähkö- tai kaasuauton hankintaan ja ylläpitoon.

Luonnonsuojelu

Elämme kuudennen massasukupuuttoaallon aikaa, minkä vuoksi meidän on herättävä suojelemaan ainutlaatuista luontoamme ja sen eliöstöä. Luonnonsuojelualueiden määrää on lisättävä ja niiden muuntumista houkutteleviksi vierailukohteiksi on tuettava. Luonnonsuojelun rahoitusta on lisättävä merkittävästi.

Maatalous

Suomalaista maataloutta on kehitettävä ilmasto- ja ympäristöystävällisempään sekä eläinten oikeuksia paremmin huomioivampaan suuntaan. Tulevaisuuden maatalous on hiilinielu, jossa painopiste on eläintuotannon sijaan kasvipohjaisessa tuotannossa.

Mielenterveys

Olen kannattanut terapiatakuu-kansalaisaloitetta, koska mahdollisimman nopea hoitoon pääsy on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää. Samaan aikaan psykoterapeutiksi hakeutuminen on ollut liian kallista. Alentamalla koulutuksen hintaa voidaan turvata riittävä terapeuttien määrä. Olenkin kannattanut kansalaisaloitetta, joka vaati psykoterapiakoulutuksen muuttamista maksuttomaksi.

Nato

Suomen tulee liittyä sotilasliitto Natoon. Jäsenyys on paras tapa varmistaa, ettei Suomi jäisi sodan syttyessä yksin.

Perustulo

Vastikkeettoman perustulon avulla voidaan murtaa työttömiä lannistava ja syyllistävä kulttuuri. Perustulo vapauttaa ihmisiä kokeilemaan yrittäjyyttä, osa-aikatöitä ja muita joustavampia elannonhankintakeinoja. Perustulokokeilun todettiin lisäävän ihmisten hyvinvointia, joten uudistuksella voidaan luoda säästöjä myös terveyskustannuksissa.

Seksityö

Oikeustoimikelpoisen täysi-ikäisen harjoittama, vapaaehtoisuuteen pohjaava seksityö tulee tunnustaa lailliseksi elinkeinon harjoittamiseksi. Seksityöntekijöiden asemaa on parannettava helpottamalla muun muassa toimitilojen vuokraamista ja maksupäätteen hankkimista.

Turkistarhaus

Turkistarhaus on lopetettava. Tuotanto ei ole eettistä, eivätkä turkikset ole välttämättömyyshyödykkeitä. Tarhaajia ei tule silti jättää yksin, vaan ala on ajettava alas hallitusti.

Turve

Turpeen energiakäytöstä tulee pitkällä aikavälillä luopua. Lyhyellä aikavälillä turvetta voidaan käyttää korvaamaan venäläistä haketta.

Transoikeudet

Sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee olla Norjan esimerkkiä mukaillen mahdollista alle 18-vuotiaille, mieluiten 15 vuotta täyttäneille.

Verotus

Verotuksen on oltava yksinkertaista ja läpinäkyvää. Painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta kulutuksen ja haittojen verotukseen. Verotuksen progressio on tärkeä vallan ja vaurauden keskittymistä ehkäisevä elementti.

Ydinvoima

Kannatan ydinvoiman lisärakentamista. Sähkönkulutuksemme tulee kasvamaan, eikä tähän kyetä vastaamaan ilman ydinvoimaa. Hajautetut pienreaktorit voivat olla tulevaisuuden ratkaisu etenkin lämmöntuotannon osalta.